maandag 6 mei 2013 | 15:29 Laatst bijgewerkt: 22-5-2017 | 14:08

Publieke omroep

 

RTV Oost is een publieke omroep en is dus verplicht om 50% van haar zendtijd te besteden aan informatie en cultuur. Dit ligt vast in de Mediawet en de programmering wordt hier op gecontroleerd door het Commissariaat voor de Media. Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Het PBO heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Alle publieke omroepen, waaronder RTV Oost, krijgen hun geld van overheidsinstanties. Daarnaast verkrijgt RTV Oost geld d.m.v. de verkoop van reclamezendtijd.

 

Missie

 

'RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming. '

 

Uitgangspunten

 

* RTV Oost wil het publiek snel, adequaat en onafhankelijk informeren. Deadlines kennen we niet, de berichtgeving is feitelijk juist; is analytisch; legt verbanden; reikt meerdere gezichtspunten aan; informeert over gevolgen, oplossingen en perspectieven.

* RTV Oost brengt nieuws en informatie met een maatschappelijke doelstelling: het verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid en binding. Met oog voor de agenda van de burger. Relevant, authentiek, vertrouwd, betrokken en verrassend zijn daarbij de kernbegrippen.

* RTV Oost wil met een combinatie van internet (pc, mobiele ontvangers), radio en televisie zoveel mogelijk mensen bereiken. We stellen onze content daarom onder voorwaarden beschikbaar aan andere mediamerken en zoeken in samenwerking met andere partijen actief naar nieuwe vormen van informatieverspreiding.

* RTV Oost schakelt in geval van calamiteiten haar media in om het publiek zo snel en volledig mogelijk te informeren. Rampenstaf en hulpdiensten krijgen de gelegenheid zelfstandig hun informatie via teletekst, radio en televisie (tekstcrawl) te verspreiden. De redactie vervult haar nieuwstaak door die informatie te vertalen en aan te vullen op basis van eigen waarneming en verantwoordelijkheid.

 

Calamiteitenzender

 

Radio Oost is de officiële calamiteitenzender voor de provincie Overijssel. Als de sirene gaat, stem dan onmiddellijk af op uw regionale zender. Radio Oost is in de hele provincie voor iedereen via de ether te ontvangen. Radio Oost is daarnaast ook via de analoge en digitale kabel, Digitenne en satelliet te ontvangen.

FM frequenties

Analoge kabel frequenties

Digitale kabel kanalen

Digitenne kanalen

Satelliet kanalen
Glasvezel

 

De status van calamiteitenzender ligt vast in contracten tussen aan de ene kant de Stichting RTV Oost en de provincie en alle Overijsselse gemeenten anderzijds. Bij acute gevaarlijke situaties kan de overheid via Radio Oost zeer snel de burgers informeren, dag en nacht. Uiteraard zal RTV Oost ook zo snel mogelijk via TV, teletekst en www.rtvoost.nl burgers bij een ramp in onze provincie informeren.

 

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes om 12.00 uur precies getest. Daarna vindt ook altijd een test plaats van onze verbindingen. Hierdoor weten we dat - als er iets gebeurt - wij ook altijd kunnen uitzenden.

 

PBO

 

Een regionale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

 

Het PBO van RTV Oost bestaat uit tien leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners van de provincie Overijssel kunnen lid van het PBO zijn. De samenstelling van het PBO moet representatief te zijn voor de belangrijkste in de provincie Overijssel voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren, bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en allochtonen. Verder is het streven een evenwichtige samenstelling van leeftijd en geografische spreiding over de provincie Overijssel en de spreiding over stedelijke en landelijke gebieden te hebben.

 

De leden van het PBO van RTV Oost zijn:

Landbouw- en plattelandsontwikkeling/Politiek: Mevrouw J. Lamberts-Grotenhuis (voorzitter). Mail: : lambertshermanenjannie@gmail.com

Politiek/Democratie/Kunst: Mevrouw G.Y.C.M. van der Feltz. Mail: larochette@live.nl

Cultuur: De heer. J. van den Born. Mail: josvdborn@hotmail.com

Migranten/Allochtonen/politiek: De heer S. Salikram. Mail: salikram@hotmail.com

Milieu/Landschap en Natuur: Mevrouw J.J.J.C. Snepvangers. Mail: judithsnepvangers@gmail.com

Economische zaken/Sport: De heer J. Morsink. Mail: jgmorsink@gmail.com

Religie/Levensbeschouwelijke zaken: vacature

Journalistiek en Media: De heer J.J. Rosenkamp. Mail: hansrosenkamp@gmail.com

Sport/Onderwijs/Jeugd: De heer R. van Kessel. Mail: rwjvankessel@gmail.com

Jeugd- en gehandicaptenzorg: De heer R.J. Telman. Mail: remkotelman@zonnet.nl

 

De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
De functie van PBO-lid voor Religie en Levensbeschouwelijke zaken is weer vrij. Klik hier voor de vacature. 

Het PBO komt tenminste vier maal per jaar bijeen:

Maart: Vaststellen jaarverslag, evaluatie programmering

Juni: Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen

September: Eerste bespreking voorstellen hoofdredactie m.b.t. programmering volgend jaar

December: Uiterlijk vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met Raad van Toezicht

De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van RTV Oost, Hazenweg 25 te Hengelo. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u de vergadering wilt bijwonen dient u dit 1 dag van te voren kenbaar te maken. Dit kan telefonisch op: 074-2456440 of via e-mail: pbo@rtvoost.nl. Via deze weg kunt u ook de exacte vergaderdata opvragen.

 

Heeft u als inwoner van Overijssel suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO, dan kunt u deze mailen naar: pbo@rtvoost.nl of rechtstreeks naar het mailadres van één van de leden.

 

Historie

 

RTV Oost kent een rijke historie. In 1948 al werd, o.m. met zendmateriaal van de geallieerden, de Regionale Omroep Noord (RON) opgericht. Dit was de voorloper van de huidige regionale publieke omroepen.

 

De RON werd in 1957 opgenomen in de Regionale Omroep Noord Oost Nederland (RONO). Deze stichting verzorgde de uitzendingen voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In 1979 is de RONO opgesplitst in afzonderlijke omroepen voor Friesland, Groningen en Drenthe en Radio Oost voor de provincies Overijssel en Gelderland. In 1985 werd Radio Gelderland opgericht, waarmee Radio Oost dé omroep voor Overijssel werd.

 

De financiering lag de eerste jaren in handen van de NOS, maar werd in 1988 overgeheveld naar de provincie. Via de provinciale omroepbijdrage, het 'omroeptientje', werd de financiering van Radio Oost geregeld.

Op vrijdag 4 september 1992 begon TV Oost als eerste regionale zender in Nederland met proefuitzendingen. De Tweede Kamer ging akkoord met een driejarig experiment voor regionale televisie, op voorwaarde dat het de burgers geen geld zou kosten. Regionale televisie bleek al snel een groot succes. Dit werd onderstreept door het feit dat Koningin Beatrix een bezoek kwam brengen aan de splinternieuwe radio- en televisiestudio's van RTV Oost in Hengelo.

 

De structurele financiering voor televisie was ondanks dit succes echter een probleem. Nadat midden jaren '90 'de stekker er bijna uitging', kwam er in 1997 ook voor televisie een 'omroeptientje'. Hiermee was de toekomst voor TV Oost verzekerd.

 

Intussen ging de groei door: Radio Oost ging vanaf 1997 24 uur per dag uitzenden en werd vanaf dat moment een volwaardige radiozender. Het TV-kanaal voorzag de provincie dagelijks van het laatste nieuws en verzorgde bovendien informatie via Tekst TV en Teletekst Oost. In 1999 nam TV Oost afscheid van het NOS-journaal en werd alleen nog het regionale TV Oost Nieuws uitgezonden. De afgelopen jaren is de uitzendtijd van TV Oost gestaag uitgebreid. Tegenwoordig zendt TV Oost 7 dagen per week nieuws, sport en informatieve programma's uit.

 

Jaarverslagen

Onderstaand een link naar de laatste jaarverslagen.

RTV Oost Jaarverslag 2013

RTV Oost Jaarverslag 2014

RTV Oost Jaarverslag 2015

RTV Oost Jaarverslag 2016

Informatie