Rijk en provincies akkoord over bedrag van 3 miljard euro voor natuur

Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna drie miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende tien jaar.

De plannen zijn onderdeel van de structurele stikstofaanpak. Het gaat om onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuurgebieden.

Tweede Kamer

Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur, dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag, mede namens de provincies , naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden, is extra inzet nodig om de natuur verder te versterken en stikstofgevoelige natuur en leefgebieden van soorten herstellen.

300 miljoen per jaar

Dat gebeurt in het 'Programma Natuur'. Rijk en provincies werken de komende tien jaar samen aan verdere verbetering. Het kabinet maakt hiervoor vanuit het beschikbare geld voor de stikstofaanpak tot 2030 jaarlijks tot 300 miljoen euro vrij.

“Bij een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing voor het stikstofprobleem", stelt minister Schouten. "Hoe robuuster de natuur, hoe meer deze tegen een stootje kan en andere activiteiten mogelijk worden. Met het Programma Natuur wil ik - samen met provincies en andere partners - de natuur versterken, zodat stikstofgevoelige soorten en habitats herstellen."

Nu kunnen we echt aan de slag

De provincies zijn blij met het akkoord. “De komende jaren gaan we een extra impuls geven aan de natuur in Nederland", aldus de Zeelandse gedeputeerde Pijpelink die optreedt als woordvoerder namens de provincies. "Nu we deze afspraken met het Kabinet gemaakt hebben, kunnen we echt aan de slag om de natuur robuuster te maken!”

De minister wil ook boeren, natuurbeheerders en grondeigenaren helpen om te investeren in natuurbeheer. "Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een goede instandhouding van de natuur."

Gebiedsgerichte en landelijke maatregelen

Van het geld dat jaarlijks beschikbaar is, gaat het merendeel naar gebiedsgerichte maatregelen. Provincies dragen samen met onder meer boeren zorg voor de uitwerking en uitvoering.

Met deze maatregelen worden de natuurgebieden en de omgeving ervan onder regie van de provincies versterkt, verbeterd en robuuster gemaakt. Bijvoorbeeld door het verhogen van het waterpeil of de verbetering van natuurgebieden zoals heide, bossen en graslanden. In overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige natuurgebieden worden maatregelen genomen om de natuurgebieden te versterken.

Stijgende vergoedingen voor natuurbeheer

Ter versterking van de natuur nemen Rijk en provincies ook nationale maatregelen. Zo stijgen de vergoedingen aan boeren, natuurbeheerders en grondeigenaren voor natuurbeheer naar 84 procent van de kostprijs. Momenteel is dat 75 procent.

De maatregelen ter versterking van de natuur komen bovenop de inzet voor stikstofreductie bij de bron, klimaat en kringlooplandbouw. Ook blijven alle partijen werken aan de afspraken uit het Natuurpact van 2013, zoals de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.

Meer over dit onderwerp:
PROVINCIALE STATEN PROVINCIE OVERIJSSEL
Deel dit artikel: