Stikstofwet: forse opgave met kansen voor natuur en ondernemers

"Er ligt een enorme opgave in een kort tijdsbestek, maar de nieuwe stikstofwet biedt kansen voor ondernemers, het biedt het broodnodige toekomstperspectief, zowel voor boeren als voor andere ondernemers. En de natuur wordt nu aan twee kanten geholpen, door de aanpak van de stikstofdeken en door fors in te zetten op natuurherstel."

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher beseft dat de aangescherpte doelstellingen voor sommigen even slikken zijn. Maar hij kan er als Overijsselse bestuurder mee uit de voeten en ziet kansen voor agrarische ondernemers. Hij is daarbij blij met de eigen rol van de provincie. Die krijgt de kans om maatwerk toe te passen, niet iets opleggen vanuit het Rijk. De aanpak en opgave voor de provincie Zuid-Holland is heel anders dan die hier in Overijssel.

"Wij gaan toch meer uit van 'noaberschap' en verbinding. Dat is tenminste wel mijn inzet, de gebiedsgerichte aanpak, het verduurzamen van bedrijven en bedrijven helpen in een eventuele omschakeling. Zodat de druk op de kwetsbare natuur daalt. Zoals ook de agrarische jongeren zeggen, wij zien kansen voor boeren naast en met natuur."

'Gebruik boerenkennis'

In de wet is ruimte voor ondernemerschap. "Sturen op de kennis en het vakmanschap van de boer. Helpen bij investeringen, maar ook hulp bij het anders denken in de bedrijfsvoering. Want met relatief kleine aanpassingen, in vergelijking met uitkoop, kan je de de uitstoot van stikstof al substantieel verminderen. Ik spreek regelmatig met boeren, die graag stappen willen zetten, maar wel alleen als er een duidelijk plan en toekomstperspectief is. Uit die gesprekken blijkt ook de wil om toekomstgericht te boeren, die zekerheid, die is er nu."

Daar staat ook het landbouwakkoord voor. Een voorstel van de partij van Ten Bolscher, de SGP. "Een focus op afspraken met de retail en een goed verdienmodel voor boeren. Geef boeren de ruimte om blauwe en groene diensten aan te bieden (natuurbeheer en behoud van het landschap, red.) met de bijbehorende beloning. Daar staat dan wel tegenover dat de boer aantoonbaar minder stikstof uitstoot." Daarom denkt gedeputeerde Ten Bolscher dat de wet juridisch houdbaar is.

PAS-melders

Ten Bolscher is erg blij dat voor knelgevallen, de PAS-melders, is vastgelegd dat er een oplossing komt. "Ondernemers die te goeder trouw alleen een melding deden in plaats van een vergunning aanvroegen, omdat dat wettelijk gezien toen niet nodig was, kunnen nu weer vooruit. Daar ben ik heel blij mee."

Natuur impuls

Met de eerder toegezegde impuls van 3 miljard euro voor stikstofgevoelige natuur en de stikstofwet vindt Ten Bolscher dat er voor de natuur goede stappen gezet worden. Op de vraag of het haalbaar is, het doel dat nu is gesteld, denkt hij dat het inderdaad een forse opgave wordt. Het natuurbeheer door Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten kan door de financiële steun een verbeterslag maken.

De kritiek van Natuur en Milieu Overijssel dat het een schijnoplossing is, weerspreekt de gedeputeerde. "Dit is nu de samenleving waar wij met elkaar in zitten, je moet met alle partijen stappen zetten. Inzetten op natuurbeheer en inzetten op verminderen van de stikstofdeken, dit zijn concrete voorstellen."

Buitenland

Wat in de ogen van de provincie ook belangrijk is, specifiek voor de regio Twente, is de aandacht en erkenning voor de grensoverschrijdende stikstofneerslag die uit Duitsland komt. Die problematiek kan met maatwerk beoordeeld en aangepakt worden.

Al met al ziet Gert Harm ten Bolscher toekomst met de nieuw stikstofwet. Voor hem als Overijsselse bestuurder is het behouden van een vitaal platteland zeer belangrijk, voor de economische en sociale belangen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over de stikstofwet van minister Carola Schouten, maar dat is eigenlijk alleen nog een formaliteit zo bleek ook uit het debat. Door de steun van de SP, SGP en 50Plus heeft de minister de benodigde meerderheid.

Meer over dit onderwerp:
STIKSTOFCRISIS GROEN OVERIJSSEL
Deel dit artikel: