Overijsselse 'Polenhotels' in verpauperde panden of een betere huisvesting van arbeidsmigranten?

Wat doet de provincie aan de huisvesting van arbeidsmigranten? Deze vraag verbindt de Statenfracties van de SP en de SGP. Samen stellen ze er vragen over aan GS. De twee partijen springen op de bres voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten en willen dat de provincie daarin een rol gaat spelen.

De komende jaren zullen alleen maar meer arbeidsmigranten nodig zijn en dat maakt een regionale aanpak van de huisvesting belangrijk. Overheidstoezicht is belangrijk om schrijnende gevallen van uitbuiting door slechte huisvesting voor een hoge prijs te voorkomen.

Overijssel liet onderzoek doen naar de huisvesting van arbeidsmigranten en daarvan was vorig jaar januari de conclusie dat er structureel te weinig aanbod van huisvesting is en dat er beter gehandhaafd moet worden op de kwaliteit. Tegelijkertijd waarschuwde het rapport voor tijdelijke huisvesting in woonwijken, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Beleid ontwikkelen

Simon Zandvliet van de SP en Jan Jonker van de SGP zien dat het na de presentatie van het rapport stil bleef bij de provincie. Ze willen weten wat er tot nu toe met het rapport is gedaan. Daarnaast zou de provincie Overijssel bij andere provincies moeten nagaan wat die doen om tot specifiek beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten te komen.

De provincie kan een rol vervullen die gemeenten kan faciliteren, maar ook om te komen tot regionale oplossingen, denken de Statenleden. “De krappe woningmarkt vraagt om een pro-actieve houding van de provincie om mee te denken en oplossingen te vinden”.

De arbeidsmigrant moeten we zien als onze naaste. Een medemens die wij niet mogen uitbuiten als een vorm van nieuwe slavernij, maar respect, erkenning en goede werk- en leefomstandigheden moeten geven. Dat komt de leefbaarheid voor alle Overijsselaars alleen maar ten goede.
SGP-Statenlid Jan Jonker

Vanuit de verschillende achtergronden zijn de SP en de SGP het erover eens dat niet alleen aandacht voor de arbeidsomstandigheden maar ook voor de huisvesting uitbuiting kan voorkomen.

Tienduizenden arbeidsmigranten in Overijssel

Uit een inventarisatie in het rapport 'Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten Overijssel' blijkt dat er in West Overijssel medio januari 2020 maximaal 6.150 tot 6.700 arbeidsmigranten verbleven, van wie 1.400 structureel. In Twente waren het er een stuk meer, 11.500 tot 1.2500, van wie 1.800 structureel.

Conclusie rapport Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten Overijssel:

De huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten is een regionale opgave die over gemeentegrenzen heen gaat. Daarbij zien we dat het zwaartepunt van de woonwerkrelaties binnen de beide regio’s van Overijssel liggen: West-Overijssel en Twente. Veel migranten pendelen naar een werkplek binnen de regio waar zij wonen. Daarbij is het niet haalbaar om het vraagstuk te beperken tot gemeenteniveau. De (open) arbeidsmarkt strekt zich namelijk uit over gemeentegrenzen. Het regionale niveau lijkt derhalve in Overijssel het passende afstemmingsniveau. In het vervolg doen we dan ook een voorstel om te komen tot regionale samenwerkingstafels waarin gemeenten, provincie, huisvesters, uitzenders samenwerken aan de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten. De provincie heeft hierin geen formele rol, maar kan wel aanjager zijn van deze samenwerking, te meer daar het in belangrijke mate ook een ruimtelijke opgave betreft die vanuit de provinciale omgevingsvisie ondersteund moet kunnen worden.

Meer over dit onderwerp:
PROVINCIE OVERIJSSEL
Deel dit artikel: