nieuws

Zit de dood in 'n pot - 9 februari 2014

Zit de dood in 'n pot
Zit de dood in 'n pot
Oonzn Heer Jezus, hef oons in ziene Beargrede woarschouwd, wiej zollen nich stäorig prakkezeren wat wiej etten en dreenken zölt um in leven te blieven.
Nee, he zeg nich da’j nich vuur ’t etten en dreenken zoargen mot, mer der steet hier ’n woord da’j ‘t beste oawerzetten könt met: stäorig duur ’n kop loaten malen, nerns aans mer oawer prakkezeren. Zoas miene opoe, dee zetten ’s mons vrog de eerpel al op, want ze was aait benauwd dat er wat tusken kommen zol. Dat hooft nich. Der is ok nog zowat as nen vaderhaand den oons stuurt um ‘t etten zölf te maken en de kwaliteit te bewaren.. Wiej hebt ‘t benul kreagen um ’t voedsel te produceren zoas de boeren dat al seend meansenheugenis doot. Iej könt wal deanken en geleuven dat God ziene vaderhaand oe dat ammoal op oen brödke leg, mer dat is ‘n misverstaand. Wiej mot der wal zölf vuur zoargen, ’t laand bewearken, zeaien en oogsten, oppassen dat ’t produkt zuver blif, nich knooid wordt met de bemesting, dat wiej zeekten bestrieden könt, nieje rassen maken. Dat döt oonzen hemmelsen vaar ammoal nich zölf, doar hef he zien wearkvolk vuur. En dat bint wiej. Mer geet ’t wal good in de weerld met de zoarg vuur oons voedsel? Watveurne machten zit der ammoal achter, dee grote belangen hebt um de preduktie van etten in de haande te kriegen. De mederne wettenschop döt der oons bod van, dat der allerhaand trammelaand is met de preduktie en de zuverheid van ’t voedsel, dat der manipuleerd wordt. Wat is der loos met oons voedsel. Venoamd vroag wij in dizzen deenst de andacht vuur ’t weark van De Laarman, ’t Museum, woar ze de leste tied gengs bint ’n projekt op te bouwen roond ons Voedsel. ‘De weerld achter oons etten’, het dat. Hoo ’t maakt en gebroekt wordt, hoo ’t meschiens bedöarven wordt, woar wiej oons zoargen um maken mot. Noa ’n deenst wo’j doar geern verwocht um te zeen wat dat projekt te beduden hef. Ik kan oe noe al vus beloaven dat ’t meer as interessaant is. Iej mot der interesse vuur kriegen. Vrogger wussen wiej wat wiej geern atten en wat nich te etten was. Vandage an ‘n dag wet iej dat as consemeanten nich sekuur mer en iej könt de etiketten op de verpakking ok nich mer geleuven. En doarbiej nog: hoo zal dat goan met de weerldvroag noar etten, de kommende joaren?Kan de weerld dee vroag an? Bi’w der met zien allen wal genog biej betrökken? Kan ’t oons wat schotten of leaf wiej der gewoon biej langes. Dat leste mag nooit, want wiej bint verantweurdelijk vuur mekaar, dus ok vuur ’t voedsel dat wiej maakt en gebroekt.
DOOD IN ‘N POT
Ik heb oe ‘n vrömd verhaal oet ‘n biebel leazen. Iej harren in ’t oale Israël profeten. Dee wussen meer as aandern, dee zagen ok meer as aandern, dee konnen ok meer begriepen as aandern. Elisa was der zonnenen. Hee had ziene eagen prefetenschool, dat was ’t gebroek in dee dage. Op zeekern dag zea re teggen ziene knecht: too, goa es hen en haal greunte van ‘t laand, dan kokt wiej ne grote kettel met soep. Enen kwam der werum met zienen maantel himmoal volpakt met weelde kolokwinten. Zo te zeen ne mooie soepgreunte. ’t Hele spil gung ‘n kettel in, mer too ’t kloar was en de jongs atten der van, schreeuwden ze ’t oet: ach meneer Elisa, ’n dood is ja in ’n pot. De soep was vegiftigd duur dee weelde kolokwinten. Nich te etten. Mer Elisa wus de wat op: Goa hen en krig miej wat mel, gewoon mel. Ze haalden um mel en hee streuiden dee in de soep en kiek, ’t vergif was de oet. Duutse geleerden bint der met gengs wes um noa te goan wat vuur mel dat wes hef, mer ze bint der nich achter kömmen. Oawer ’n joar wet ze dat wal biej De Laarman, pas es op! ’n Dood in de pot, dat zegge wiej wal es as der niks gebeurt. Dee oetdrokking koomp van dit verhaal vandan. En in De Laarman goat ze in ’n pot reuren um te kieken of de greunte nog dög. En as ’t nich dög könt ze zich aait redden doar, want vrogger bassen ’t doar van ’ t mel. Nee, gekheid. Mer wat zol Jezus zeg hebben? Daor hoof iej nich lang oawer te twiefeln. Brood en vis hef he oetdeeld, an doezenden, hee wus hoo veurnaam dat gewone etten was vuur de leu. Zien zeagen gef he met an aal dat weark dat der op oet is oons voedsel zuver te hoalden, teggen oonze economen te zeggen dat ze der vuur zoargen mot dat ’t etten vuur alman te betalen blif. Teggen de handelaars zeggen: lig nich te knooien met ’t etten, loat’t zuver en earlijk blieven. Teggen regerings: zee der op too dat oons voedsel betrouwbaar blif en beschikboar ok vuur de aarmste leu. En teggen de jonge leu: kiek mer es good wat oonze eerde oons gef. Bewaar ’t good, gebroek ’t good. Zoarg der aait vuur da’j ’n toeten met mel biej de haand hebt, vuur ‘t geval der wat mis geet. En pas es good op wat Jezus zeg in dee geliekenis van ’t zoad in ’n akker, haol dat sekuur in de gaten. Wat wiej hier doot venoamd en voort de Laarman doon zal, dat blif ok meansenweark. De bosschop van ’t voedselprebleem is as zoad dat oetstreuid wordt in Jezus ziene geliekenis Vuur wat leu tealt dat probleem van oons etten ja gils nich. Dat zoad valt bezieden eer laand en de voggel vret ’t vort. ’n Deel van ’t zoad valt biej wat leu op de rotsen. De zun brandt der op en vot is ‘t. ’n Deel valt biej wat leu tusken de diesels, ’t wordt glad verstikt: dee leu hebt aandere prioriteiten. Mer’n deel valt in gooin groond. En dat hoppe wiej ammoal veur ’t weark van de Laarman. Ze doot der meuite genog vuur. Doarum vroagt wiej vemiddag ’n zeagen oawer dat weark van wettenschoppers en oetleggers. In God zienen naam: doo der wat an en blief der wat an doon. Ze könt der nich van ’n weend leaven doar biej de Laarman, dat sprek vanzölf.Wiej mot ’t wal met zien allen dreagen. Ze hebt der ginne prefeten lopen met ’n toeten mel. Ze hebt ok nich de bedooling oeleu wat wies te maken, wal wat wiezer. Der wordt al völ te vol wiesmaakt, mer nich wiezer. Der mot völ gebeuren um woar te maken wat dee veurelechters geern in de hesses van de leu woar weelt hebben. En doar bint wiej ammoal biej neudig. Wiej mot met zien allen prberen ’n dood oet ’n pot te hoalden. Beste leu van de Laarman: Oonzen zeagen he’j al vus.
Wee’j wa’j doot: iej bekiekt ’t mer mooi.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.