Enschede wil vooralsnog niet meewerken aan schaliegaswinning

Enschede is niet zonder meer bereid mee te werken aan schaliegaswinning op eigen grondgebied. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan het ministerie van economische zaken.

Het Enschedese college deelt de zorgen die er in de samenleving over de risico's en gevolgen van schaliegaswinning bestaan. Wethouder Hans van Agteren: "Op grond van de huidige inzichten zijn wij er niet van overtuigd dat er voldoende waarborgen zijn dat de winning veilig is voor mens en milieu en met respect voor de omgeving kan plaatsvinden". Het college dringt er bij het ministerie dan ook op aan de gemeente Enschede uit te sluiten van de winning van schaliegas. Bovendien wil het college dat Enschede meer zeggenschap krijgt over het gebruik van haar grond.

Onderzoek naar milieueffecten

Het ministerie van Economische Zaken gaat de Structuurvisie Schaliegas opstellen. Daarin komt te staan in welke gebieden in de toekomst opsporing en winning van schaliegas kansrijk is. Binnenkort start het ministerie een onderzoek naar de milieueffecten van schaliegaswinning.

De notitie waarin staat wat in die MER-studie onderzocht gaat worden ligt op dit moment ter inzage. Daaruit blijkt dat Twente één van de gebieden is waar onderzoek zal plaatsvinden. Hoewel nu nog niet specifieke locaties worden aangewezen, wil Enschede een krachtig signaal afgeven dat schaliegaswinning binnen de gemeente ongewenst is.

Verantwoordelijkheid voor veilige leefomgeving

De opstelling van het Enschedese college wordt ook gevoed door allerlei andere activiteiten die in de ondergrond plaatsvinden, zoals de geplande opslag van gasolie in zoutcavernes. Enkele jaren geleden zijn eveneens grote aardgasleidingen aangelegd. Projecten waarbij het ministerie van Economische Zaken de initiatiefnemer en bevoegd gezag is en waarbij de gemeente Enschede als lokale overheid geen zeggenschap heeft. Dat wringt  omdat het college wel de verantwoordelijkheid voelt voor een veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven.

Enschede wil samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een proactieve rol oppakken om het ministerie er van te overtuigen dat gemeenten een veel grotere zeggenschap krijgen over het gebruik van hun ondergrond, dan nu het geval is.

Meer over dit onderwerp:
schaliegaswinning Enschede Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren