Nieuws

Minister over natuurbehoud Wierdense Veld: "Maatregelen complex en ingrijpend, maar nodig"

Wierdense Veld
Wierdense Veld © RTV Oost
Natuurherstel in het Wierdense Veld moet doorgaan. Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de provincie Overijssel. Het antwoord van de minister is een reactie op een brief van de provincie aan de minister waarin de vraag centraal staat hoe het verder moet met de natuurontwikkeling in het Wierdense Veld
"Het voorgestelde maatregelenpakket is complex en ingrijpend, maar is nodig om een van de belangrijkste hoogveengebieden voor Nederland in stand te houden en de mogelijkheden te behouden voor drinkwaterproductie", schrijft de minister. "De maatregelen dragen tevens bij aan het voorkomen en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof."

Grote gevolgen

De ontwikkeling van het Wierdense Veld, waar ook waterwinning plaatsvindt, ligt sinds de zomer van 2019 stil. De natuur in het gebied moet worden worden hersteld door vernatting, maar het gebied is ook belangrijk voor de waterwinning. En natuurherstel en drinkwatervoorziening blijkt lastig te combineren. De maatregelen voor natuurherstel hebben bovendien grote gevolgen voor de veertien landbouwbedrijven die in het gebied gevestigd zijn.
Daarom wilde de provincie dat de minister duidelijk maakt hoe drinkwatervoorziening en natuurbescherming, beide wettelijke opgaven van de provincie, gecombineerd kunnen worden met de gevolgen voor de bewoners en agrariërs in het gebied.

Drinkwatervoorziening onzekere factor

In antwoord op de brief van de provincie stelt de minister dat zij onderschrijft wat de provincie in de gestuurde brief constateert. Onder meer dat de drinkwaterwinning een onzekere factor is en in de toekomst mogelijk een risico vormt voor de behoudsdoelen, maar dat dit geen invloed heeft op het oordeel over de proportionaliteit. Anders gezegd: het Wierdense Veld is te belangrijk als natuurgebied.
De aanleg van een vernattingsbuffer wordt door de provincie gezien als oplossing, maar die aanpak kost veel geld. Veertig miljoen euro, twintig meer dan eerder was begroot door de provincie. In de brief aan de provincie gaat de minister in op de kosten.

23 tot 34 miljoen euro

De minister verwijst naar het uitvoeringsprogramma Natuur dat begin december door provincies en Rijk gezamenlijk is vastgesteld. Op voordracht van de provincies is hier een verdeelsleutel in opgenomen hoe de beschikbare middelen verdeeld zullen worden over de provincies. Hierbij is voorzien dat de provincie Overijssel jaarlijks tien tot vijftien procent van de beschikbare middelen voor de gebiedsaanpak ter beschikking krijgt. Dit komt vanaf 2024 neer op een bedrag van jaarlijks 23 tot 34 miljoen euro.
"Hiermee komt mijns inziens via het programma Natuur ruimschoots het bedrag beschikbaar om de maatregelen uit te voeren. Het is daarbij aan u als provincie om binnen de randvoorwaarden van het uitvoeringsprogramma de middelen toe te delen aan de prioritaire gebieden binnen uw provincie", aldus de minister

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.