Nieuws

Zwollenaren sceptisch over woningbouwplannen van gemeente

gemeente Zwolle
gemeente Zwolle © RTV Oost
Veel inwoners en organisaties hebben hun vraagtekens bij de plannen van Zwolle op het gebied van woningbouw en economische groei. Ze zijn bang dat de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en identiteit van Zwolle op termijn gevaar loopt als de ambitie en de toekomstige besluiten over Zwolle in 2030 niet in goede banen worden geleid. De ingezonden reacties op de Zwolse omgevingsvisie, die vanavond in de gemeenteraad besproken wordt, spreken wat dat betreft boekdelen. "Laat Zwolle geen vluchtplaats voor de Randstad worden."
De omgevingsvisie die vanavond ter discussie staat, is een belangrijk beleidsstuk waarin de gemeente schetst hoe Zwolle er over tien jaar uit kan komen te zien. Een toekomstbeeld over de fysieke leefomgeving, waarin alles wat nodig is om te leven, wonen, werken, leren en ontspannen aan bod komt.

Zorgen

Inwoners en organisaties konden in de afgelopen periode op het plan reageren. In totaal zijn er 122 reacties (zienswijzen) ingediend. De meesten maken zich zorgen over de enorme groeiambitie van de stad. Inwoners geven aan dat Zwolle wat hun betreft niet hoeft te groeien.
Ze houden van Zwolle juist omdat het niet zo groot is. De menselijke maat is nog aanwezig en er is volop groen in de omgeving. Ze vrezen dat de groei ten koste gaat van de leefbaarheid, klimaatbestendigheid en identiteit van de stad. Ze vragen zich dan ook hardop af waarom Zwolle eigenlijk zo graag wil groeien?
Laat Zwolle geen vluchtplaats voor de Randstad worden en ga geen podium bieden aan mensen die financieel gewin uit woningen willen halen.
Joop Steinvoorde Groen Holtenbroek

Noodzakelijk

De gemeente laat in reactie weten dat de groei noodzakelijk is om aan de immens grote woningbehoefte te voldoen. Zwolle kent de grootste woningkrapte van heel Nederland, dat zal de komende jaren niet veranderen. Tot aan 2030 worden er daarom jaarlijks 1000 woningen bijgebouwd. Van die woningen komt 60 procent in bebouwd gebied, met name in Stadshagen.
Dat betekent dus dat er op termijn meer inwoners en ook meer behoefte aan allerlei voorzieningen in Zwolle ontstaat. Daarom schenkt de omgevingsvisie veel aandacht aan de bereikbaarheid, mobiliteit en het behoud van de leefbaarheid in het centrum van Zwolle. Zo is de aanleg van parken en groen in de verschillende wijken een belangrijk speerpunt.

Nadruk nog op groei

De eerdere passage over de bouw van 25.000 woningen tot aan 2040, wat op termijn zo’n 60.000 nieuwe inwoners voor Zwolle zou betekenen, is inmiddels uit de omgevingsvisie verdwenen. Op die plaats staat nu dat er na 2030 geen duidelijke uitspraken gedaan worden over de woningbouwambities.
Dat heeft de zorgen van inwoners en organisaties niet weggenomen. De nadruk van de Zwolse toekomstplannen ligt nog steeds op groei. “Dit college lijkt er een handje van te hebben om concreet te zijn als het gaat om bijbouwen en economie en vaag te blijven op het punt van natuur en landschapswaarden”, schrijft een lid van Stichting Landschapsbelangen Harculo-Herxen-Windesheim.
Dit college lijkt er een handje van te hebben om concreet te zijn over bijbouwen en economie en vaag te blijven op het punt van natuur en landschapswaarden.
Stichting Landschapsbelangen Harculo-Herxen-Windesheim

Hoogbouw

Los van de zorgen over de groei zijn er ook zorgen dat de woningbehoefte hoofdzakelijk opgelost gaat worden met hoogbouw. In de omgevingsvisie wordt aangegeven dat Zwolle in sommige gebieden nadrukkelijk plaats wil maken voor hoogbouw. Een omstreden punt. Daar waar sommigen spreken van een creatieve oplossing voor de woningnood, zien veel meer mensen en organisaties hoogbouw als een slechte ontwikkeling.
Hoogbouw betekent meer mensen op een kleiner oppervlak en grotere kans op anonimiteit
anoniem
“Het prettige woonklimaat rond de stadskern wordt verstoord met het toestaan van gebouwen tot 45 meter hoog. Ook het toevoegen van gebouwen tot 25 meter in bestaande woonwijken is onwenselijk. Het effect hiervan op de verblijf- en leefkwaliteit is negatief. De coronacrisis leert dat voldoende leefruimte nodig is om prettig te kunnen wonen”, is te lezen in een anonieme zienswijze.
De gemeente geeft in haar beantwoording aan de bezwaarmaker aan dat de grenzen aan hoogbouw in de omgevingsvisie inmiddels bijgesteld zijn van 100 naar maximaal 70 meter hoog. Ook wordt voor de gebouwen die hoger zijn dan 25 meter een effectrapportage verplicht gesteld. In die effectrapportage wordt onderzocht of de hoogbouw overlast geeft voor de omgeving. Of er bijvoorbeeld sprake is van schaduwwerking, afname van de sociale veiligheid of een negatieve weerslag op de omgeving en het omringende landschap. Op die manier wil de gemeente ervoor zorgen dat de hoogbouw straks optimaal past in de omgeving.
Hoe dan ook zal Zwolle qua wonen en werken omhoog moeten bouwen. De ruimte in de stad is volgens het gemeentebestuur te beperkt om op een andere manier de woningbehoefte te vervullen omdat er ook veel ruimte nodig is en blijft voor recreatie, verkeer, verduurzaming, de energietransitie en het behoud van leefbaarheid.

Effect coronapandemie

Veel inwoners vragen zich ook af waarom er in de omgevingsvisie geen aandacht is voor de coronapandemie. Zo heeft de pandemie er onder meer voor gezorgd dat mensen in toenemende mate thuiswerken. Daardoor kunnen kantoorruimtes die leeg komen te staan wellicht gebruikt worden als woningen.
De gemeente is van mening dat de gevolgen van de coronapandemie op de stad op de lange termijn onzeker zijn. En de omgevingsvisie schets een beeld voor de lange termijn en kijkt minstens tien jaar vooruit. Het is daarom volgens de gemeente Zwolle onverstandig om de plannen in de visie daarop aan te passen.

Onduidelijk

De bedoeling is dat de raadsfracties alle bezwaren meewegen bij het raadsdebat over de omgevingsvisie vanavond. Wel is onduidelijk hoe Zwolle de komende periode de plannen gaat uitwerken en de verschillende belangen gaat afwegen.
Een van de mensen die een zienswijze heeft ingediend hoopt dat de Zwolse politici voldoende tijd en kennis hebben om alle bezwaren door te lezen. Hij schrijft: "Voor iemand met veel vrije tijd is het al haast niet mogelijk om alle zienswijzen door te komen. Ik vraag mij af of de raadsleden van Zwolle daar voldoende tijd voor hebben. Is er ook een instantie waar ze voor advies terecht kunnen?"
De gemeente laat in haar beantwoording weten dat de omgevingsvisie slechts een richting aangeeft voor ruimtelijke ontwikkelingen. De visie wordt gevolgd door een omgevingsplan, met daarin concrete maatregelen die de komende jaren bestemmingsplannen gaan vervangen. Ze wil daarover de komende jaren ook concreet met bewoners en belanghebbenden in gesprek om de plannen in gebiedsprogramma’s verder uit te werken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.