Ook bij deel alternatieven NAM voor waterinjectie gaat afvalwater in Twentse bodem

Er worden vier alternatieven onderzocht voor de injectie van afvalwater in Twente. Dat heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vandaag bekend gemaakt. Twee van die varianten gaan uit van zuivering van het afvalwater uit Schoonebeek. Bij de andere twee varianten is er nog steeds sprake van injectie in de bodem in Twente, maar in een andere samenstelling dan nu het geval is.

De NAM stelt dat er nu een lijst met mogelijk haalbare opties is samengesteld waarbij ook rekening gehouden wordt met de bezwaren die in Twente bestaan tegen het injecteren van vervuild afvalwater uit Schoonebeek in de bodem. 

Lozing op zee

Bij de eerste optie wordt het afvalwater uit Schoonebeek deels gezuiverd. Wat overblijft is schoon zout water dat via een derde partij geloosd wordt op zee. Er blijft dan wel een 'vast restproduct' over, aldus de NAM. Wat daar mee moet gebeuren, is nog niet duidelijk.

Het afvalwater kan ook volledig gezuiverd worden. Het schone, zoete water dat in dit geval overblijft wordt geloosd op het oppervlaktewater. Er blijft dan nog een 'reststroom' over met veel zout. Wat daarmee gebeurt, is ook niet duidelijk. Dat soort vragen moet nog worden uitgewerkt. 

Indikken

Bij de twee andere opties wordt het afvalwater nog steeds geïnjecteerd in de Twentse bodem. Dat kan door het afvalwater 'in te dikken' zoals de NAM het stelt. Daarbij wordt een deel als gezuiverd schoon zoet water geloosd op het oppervlaktewater. Een ander deel, met verhoogde concentraties zout en andere stoffen, wordt geïnjecteerd in de bodem. 

Ook bij de laatste variant gaat de NAM uit van beperkte zuivering. Injectie van het afvalwater dat overblijft, vindt dan gelijktijdig plaats in Twente en Drenthe. 

Als onder de huidige vergunning van de NAM wordt doorgegaan, wordt het afvalwater niet gezuiverd en via nieuwe transportcapaciteit naar Twente vervoerd waar het in de bodem wordt geïnjecteerd. 

Van longlist naar shortlist

Eind 2015 heeft de NAM een lange lijst van verwerkingmogelijkheden gepresenteerd. Hierop stonden meer dan twintig alternatieven. De afgelopen maanden zijn gebruikt om deze alternatieven op hoofdlijnen af te wegen, en opties die sowieso niet haalbaar zijn af te voeren van de lijst. Uiteindelijk zijn vijf alternatieven overgebleven die in detail zullen worden onderzocht op thema’s als milieu, risico, technische uitvoerbaarheid, en financiële haalbaarheid.

Maatschappelijk draagvlak
De Begeleidingscommissie Herafweging Productiewater Schoonebeek heeft het keuzeproces nauwgezet gevolgd en vindt de keuzes van de NAM op dit moment voldoende duidelijk en transparant. Een belangrijk door de begeleidingscommissie aangedragen criterium dat wordt onderzocht is draagvlak.

Onderzoek rond de zomer klaar
Het onderzoek naar de alternatieven wordt uitgevoerd door het bureau Royal HaskoningDHV. Rond de zomer moet het onderzoek klaar zijn. Daarna volgt nog een second opinion door Deltares/TNO en de commissie m.e.r. en wordt het resultaat aangeboden aan minister Kamp. De minister besluit uiteindelijk hoe de verwerking van het afvalwater in de toekomst wordt vorm gegeven.

   

Bekijk ook het dossier 'Afvalwater NAM in Twente'.

Deel dit artikel:

Reageren