nieuws

Provincie Overijssel komt omwonenden Olasfa-terrein in Olst tegemoet

Sanering van Olasfa-terrein in Olst
Sanering van Olasfa-terrein in Olst
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten een tegemoetkomingsregeling te treffen voor omwonenden van het Olasfa-terrein in Olst. De bewoners krijgen compensatie voor de langdurige overlast die zij ervaren van de bodemsanering op het voormalige fabrieksterrein.Â
Hoe de tegemoetkoming individueel wordt uitgewerkt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar nieuw is dat de WOZ-waarde van de woning niet langer bepalend is in de vergoeding. Daar was veel kritiek op. Gedeputeerde Staten erkennen dat alle omwonenden recht hebben op een gelijke basisvergoeding en dat de WOZ-waarde van het huis daarbij niet van belang is.
Gedeputeerde Lievers voor Milieu, Energie en Europa: "De provincie Overijssel wil zich inspannen om de verontreiniging die in het verleden door anderen is veroorzaakt, op te ruimen. Het is een complexe sanering, die met tegenslagen te maken heeft gehad. De omwonenden hebben gedurende lange tijd extra overlast gehad en daarom willen wij naar hen graag een gebaar maken. Het uiteindelijke doel van de sanering is een schone en veilige leefomgeving voor alle inwoners, waarbij de verontreiniging niet langer de ondergrond en het kwetsbare IJsselmilieu bedreigt."

Unieke regeling

De tegemoetkomingsregeling is een unicum, waarvoor in het hele land geen voorbeeld beschikbaar is. Omdat de sanering een tijdelijke situatie is, zouden omwonenden niet eens in aanmerking voor bij voorbeeld schadecompensatie. Bij de uitwerking van de regeling voor omwonende van het Olasfa-terrein zal voor iedere woning een individuele afweging worden ingemaakt in welke mate zich overlast heeft voorgedaan op gebied van geur, geluid, trillingen en uitzicht. Daarnaast is al in beeld gebracht wanneer bepaalde overlast zich heeft voorgedaan en of daarover klachten zijn binnen gekomen.

Zienswijzen

De ontwerp-regeling heeft in de maanden februari en maart ter inzage gelegen. De provincie heeft 32 zienswijzen ontvangen van omwonenden. Het belangrijkste punt van kritiek was dat de hoogte van de tegemoetkoming was gebaseerd op de individuele WOZ-waarde van de woningen. Dit leidt in de ogen van veel indieners tot onrechtvaardige verschillen in de hoogte van de uitkering, omdat de woningen verschillende waarden hebben.
Gedeputeerde Staten hebben zich deze kritiek ter harte genomen en gaan in de nu vastgestelde regeling uit van één standaardwaarde. Hiermee wordt ruimhartig omgegaan; de woning met de hoogste WOZ-waarde in het gebied dient als uitgangspunt.

Mogelijkheid om in beroep te gaan

Alle indieners van zienswijzen ontvangen op korte termijn bericht over hoe met hun aandachtspunten is omgegaan. Zijn zij het hier niet mee eens, dan hebben zij vanaf 25 mei zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit. Daarna wordt de regeling definitief.

Sanering Olasfaterrein

Sinds 2006 werkt de provincie aan het schoonmaken van het terrein van de voormalige Olster Asfaltfabriek (Olasfa). Na het faillissement van dat bedrijf in de jaren tachtig bleek het terrein en de IJsseloever op grote schaal verontreinigd. In verschillende fases is een groot deel van de verontreiniging inmiddels gesaneerd. Momenteel wordt gewerkt aan het laatste onderdeel, sanering van de ondergrondse vervuiling. Deze wordt door middel van een innovatieve stoomsaneringstechniek aangepakt.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.