nieuws

Een uitgebreide samenvatting van het besluit van de beroepscommissie

Samenvatting besluit beroepscommissie
Samenvatting besluit beroepscommissie
FC Twente mag dus in de Eredivisie blijven spelen. Dat is het besluit van de beroepscommissie van de KNVB. Hieronder een uitgebreide samenvatting van het besluit van die beroepscommissie.

Samenvatting vonnis beroepscommissie

De beroepscommissie licentiezaken heeft uitspraak gedaan in de zaak FC Twente en geoordeeld dat de licentie van FC Twente niet kan worden ingetrokken. FC Twente heeft wel boetes opgelegd gekregen van in totaal € 181.000,- vanwege ernstige misleiding van de licentiecommissie en financiële malversaties.
Daarnaast heeft de beroepscommissie FC Twente de verplichting opgelegd om binnen een week personele invulling te geven aan de nieuwe governance structuur.

Verhouding uitspraak beroepscommissie – uitspraak in kort geding

De beroepscommissie heeft benadrukt dat FC Twente door de KNVB in rechte te betrekken na het voorgenomen besluit van de licentiecommissie, de in de reglementen van de KNVB voorziene procesorde heeft verstoord. Het Licentiereglement van de KNVB voorziet namelijk in een inhoudelijke en volledige toetsing door de beroepscommissie. Bovendien is door het instellen van beroep, de uitspraak van de licentiecommissie opgeschort. Er was voor FC Twente dan ook geen belang om in die fase van de procedure een kort geding aan te spannen. Ten aanzien van de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 10 juni 2016 heeft de beroepscommissie overwogen dat het Licentiereglement van de KNVB voorziet in een inhoudelijke beoordeling waarin de beslissing van de licentiecommissie volledig wordt getoetst terwijl de uitspraak van de Voorzieningenrechter een beperkter toetsingskader kent. De uitspraak van de Voorzieningenrechter betreft een voorlopig oordeel en is niet (mede) gebaseerd op de uitkomsten van het nadere onderzoek van de beroepscommissie. De uitspraak van de Voorzieningenrechter ontheft de beroepscommissie niet van de haar krachtens de statuten en bij het Licentiereglement opgelegde taak om de beslissing van de licentiecommissie integraal te toetsen en daarover uitspraak te doen.

Verhouding uitspraak beroepscommissie – uitspraak licentiecommissie

De beroepscommissie heeft vastgesteld dat het besluit van de licentiecommissie van 15 december 2015 tot voorwaardelijke intrekking van de licentie (Decemberbesluit) geen vrijbrief omvatte zoals door FC Twente is gesteld. Vastgesteld is ook dat FC Twente de KNVB als lid van de KNVB zich stelselmatig schuldig heeft gemaakt aan ernstige misleiding van de licentiecommissie en financiële malversaties met als doel de eigen prestaties en inkomsten te bevorderen ten kosten van anderen. Daarmee heeft FC Twente in ernstige mate gehandeld in strijd met de beginselen van de sport, de doelstellingen van de KNVB en hetgeen van haar als lid van de KNVB mag worden verwacht.

Een licentiehouder kan en mag in die omstandigheden in redelijkheid niet verlangen dat de KNVB de licentie continueert. Intrekking van de licentie zou naar oordeel van de beroepscommissie dan ook een passende en proportionele sanctie zijn, ongeacht of dit tot het faillissement van de licentiehouder zou leiden. De verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan rusten bij de licentiehouder en degenen die voor de malversaties
verantwoordelijk zijn.

Nader onderzoek van de beroepscommissie

Uit het nadere onderzoek van de beroepscommissie komt evenwel naar voren dat het gerechtvaardigd vertrouwen bij FC Twente is gewekt dat de malversaties uit het verleden waarmee de licentiecommissie bekend is geworden na het Decemberbesluit, niet van invloed zouden zijn op het behoud van de licentie, mits zonder voorbehoud een ‘schoonschipverklaring’ zou worden afgegeven. Aangezien deze verklaring is afgegeven en geen andere gronden voor intrekking van de licentie zijn gebleken dan die reeds bij de licentiecommissie bekend waren, stond het de licentiecommissie in het onderhavige geval niet langer vrij om de licentie van FC Twente in te trekken. Dit oordeel laat onverlet de mogelijkheid om andere sancties op te leggen.
Gezien de ernst en het repeterende karakter van de begane overtredingen heeft de beroepscommissie besloten om voor vier geconstateerde overtredingen, elk de hoogst mogelijke boete van € 45.250,- op te leggen. Dit resulteert in een boete van in totaal € 181.000,-.

Omdat FC Twente de zaak heeft voorgelegd aan de Voorzieningenrechter en daardoor een inhoudelijk en openbaar vonnis heeft gekregen, hecht de beroepscommissie eraan om de overwegingen uit haar vonnis openbaar te maken. Hiervoor dient FC Twente akkoord te geven.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.