Waterschap Vechtstromen trekt onttrekkingsverboden in

Waterschap Vechtstromen trekt de onttrekkingsverboden in. Dat betekent dat er vanaf morgen weer water uit sloten, beken en rivieren mag worden onttrokken. Vanwege de extreme droogte was het verbod sinds 9 juli van kracht.

Omdat het groeiseizoen voorbij is, neemt de kans op problemen met de waterkwaliteit door wateronttrekking af. Daarom heeft Vechtstromen besloten het verbod op te heffen.

Beregeningsregeling

Het intrekken van de maatregel betekent niet dat er weer elk moment met oppervlaktewater gesproeid mag worden. Want vanaf nu geldt namelijk weer de standaard beregeningsregeling.

Hierin is onder andere bepaald dat alleen water onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog overloopt met water. Agrariërs mogen zelf inschatten wanneer daar sprake van is.

Volgens watergraaf Stefan Kuks is er ondanks de regenval deze dagen nog steeds een extreem watertekort, toch trekt het waterschap het verbod in. "Het einde van het groeiseizoen en de zeer geringe beregeningsbehoefte die er op dit moment is, maken dat de onttrekkingsverboden niet langer bijdragen aan de bescherming van grond- en oppervlaktewater."

Zorgen

Alleen langdurige rustige regenval kan het tekort verhelpen. Het lijkt erop dat een winter met gemiddelde neerslag onvoldoende zal zijn. Hierdoor kunnen problemen in het nieuwe groeiseizoen in 2019 ontstaan voor landbouw en natuur. 

Ook de onttrekkingsverboden voor water uit vijvers binnen de bebouwde kom en voor grondwater binnen een cirkel van 200 meter rondom geselecteerde natuur worden morgen ingetrokken.

WDODelta

Voor de gebieden van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is het onttrekkingsverbod in augustus al ingetrokken.