Deventer haalt wijze lessen uit onderzoek naar Werkmakelaar-Oost

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer hebben geleerd van het debacle rondom het werkvoorzieningsproject Werkmakelaar Oost. Het college neemt de zes aanbevelingen uit het onderzoek van Twystra Gudde naar de regie en uitvoering van Werkmakelaar-Oost over.

Het rapport van Twynstra Gudde wordt aangeboden aan de gemeenteraad, dat nog een debat over de gebeurtenissen en afspraken over Werkmakelaar-Oost gaat houden.

Burgemeester en wethouders van Deventer hebben Twynstra en Gudde gevraagd te kijken wat er misging met Werkmakelaar-Oost. Dat was ook de eis van de gemeenteraad die in juni van dit jaar een onafhankelijk onderzoek eiste naar het bedrijf dat bijstandsgerechtigden zou begeleiden naar een terugkeer op de werkvloer. Wethouder Kolkman overleefde een motie van wantrouwen.

Subsidie voor werk bijstandsgerechtigden

Werkmakelaar-Oost vestigde zich in 2016 in Deventer. Het bedrijf kreeg een subsidie van de gemeente Deventer voor iedere medewerker die vanuit de bijstand aan het werk kwam. En een vergoeding voor begeleiding op de werkvloer. Er waren op dat moment ruim 3000 bijstandsgerechtigden in Deventer. Werkmakelaar-Oost werd gezien als een kans om mensen uit de bijstand weer aan een baan te helpen.

De samenwerking met Werkmakelaar-Oost leverde minder op dan verwacht. Er kwamen 69 mensen aan een baan, minder dan vooraf gedacht. Werkmakelaar-Oost kwam in financiële problemen, wat uiteindelijk leidde tot een faillissement in juni van dit jaar. Meerdere oud-medewerkers noemden de sfeer en de werkomstandigheden in het bedrijf slecht en onplezierig.

Aanbevelingen worden overgenomen 
Twynstra Gudde concludeert het handelen van de gemeente in de praktijk afweek van wat er op papier met Werkmakelaar-Oost was afgesproken. Het onderzoeksbureau doet zes aanbevelingen:

- Zet de ontwikkeling door die is ingezet met de startnotitie "Samen aan de slag met arbeidsmarkt" en werk dit uit in een door de raad vastgestelde visie.
- Stel in die visie de spelregels vast tussen raad en college die het college ruimte bieden voor een effectieve uitvoering en de raad in positie brengt om haar kaderstellende en controlerende rol te vervullen.
- Beoordeel de aard van de beoogde externe partij waarmee de samenwerking wordt aangegaan om zo te komen tot een inventarisatie van kansen en risico's en tot een passende financieringswijze en governance. Bij het vormgeven van de financieringswijze en de governance moeten de publieke belangen worden geborgd.

- Neem in de besluitvorming expliciet een risicoparagraaf op die inzicht geeft in de uitgevoerde risicoanalyse en de getroffen beheersmaatregelen.
- Maak bij de start van de samenwerking heldere afspraken en leg deze vast. Toets periodiek of afspraken worden nagekomen en stel deze zo nodig bij.
- Onderzoek of met de huidige opzet en werking van de organisatie, organisatiestructuur en werkprocessen of er op cruciale onderdelen in voldoende mate sprake is van functiescheiding.

Verantwoording met raad afspreken
Het Deventer college neemt de aanbevelingen over.  Wethouder Walder: "Dit zijn concrete aanbevelingen, waar het college mee aan de slag gaat. Het college wil met de raad bespreken hoe we goed verantwoording af kunnen leggen en er tegelijkertijd voor zorgen dat de gemeente snel kan blijven inspelen op goede ideeën van bedrijven. Het realiseren van publieke doelen kan niet zonder samenwerking met bedrijven. Ik ga graag met de raad in gesprek over de balans tussen controle, rapportages en regels aan de ene kant, en flexibel mee kunnen denken met bedrijven aan de andere kant."

Heb je opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Werkmakelaar-Oost onderzoek Deventer Nieuws
Deel dit artikel: