ANBI

ANBI-status

RTV Oost en RTV Oost Reclame zijn per 1 januari 2008 door de Belastingdienst als ANBI aangewezen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, waarbij onder meer bepaalde belastingvoordelen bestaan. Meer informatie over een ANBI (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’) kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Gegevens van de instellingen

Stichting RTV Oost, gezeteld te Hengelo, kantoorhoudend aan de Hazenweg 25, 7556 BM Hengelo. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41030866, (handelend onder de naam RTV Oost)

RSIN of Fiscaal nummer: 8008.52.084 RTV Oost

Postadres

Postbus 1000
7550 BA Hengelo
Tel. 074 – 2456456

en

Stichting RTV Plus, gezeteld te Hengelo, kantoorhoudend aan de Hazenweg 25, 7556 BM Hengelo. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41030870, (handelend onder de naam RTV Oost Reclame)

RSIN of Fiscaal nummer: 8005.38.341 RTV Oost Reclame

Postadres

Postbus 1113
7550 BC Hengelo
Tel. 074 – 2456410

Hoofdlijnen beleidsplan

Mediawet

Volgens artikel 2.1 van de Mediawet bestaat de publieke mediaopdracht op regionaal niveau uit het op dat niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen. De publieke mediadiensten moeten daarbij voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse regionale samenleving waarbij het aan te bieden media-aanbod aan belangrijke voorwaarden moet voldoen. Het media-aanbod van de publieke omroep is zodanig dat het:

  • Evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;
  • Op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;
  • Gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor de kleine doelgroepen;
  • Onafhankelijk is van commerciële invloeden en behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;
  • Voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en voor iedereen toegankelijk is.

Andere voorwaarden zijn dat het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de regionale publieke mediadiensten via omroepzenders verspreid wordt naar alle huishoudens in het verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd. Bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en verspreidingstechnieken.

Missie

RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio en tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming.

RTV Oost Reclame is hierbij ondersteunend door het werven van fondsen, onder meer door participatie in de verzorging van etherreclame en het voorbereiden van reclameboodschappen. Het gehele positieve resultaat komt hierbij ten goede aan RTV Oost.

Visie

RTV Oost is een betrouwbare, onafhankelijke organisatie die de kijkers, luisteraars en de online bezoekers centraal stelt. Online, op radio en op televisie maakt RTV Oost programma’s en verhalen die bijdragen aan de versterking en bewustwording van de regionale identiteit. RTV Oost is duidelijk aanwezig in de Overijsselse samenleving. De werkzaamheden worden dagelijks (24/7) uitgevoerd.

Calamiteiten/functie

Radio Oost is de officiële calamiteitenzender voor de provincie Overijssel. Als de sirene afgaat, dan houdt RTV Oost via radio de inwoners van de provincie op de hoogte van het nieuws. Radio Oost is in de hele provincie voor iedereen via de ether te ontvangen. Radio Oost is op verschillende manieren te ontvangen: via de ether, de kabel, digitenne, de satelliet en DAB+Omroep.

RTV Oost is niet gericht op het maken van winst.

Bestuurder

J. K. Hartman

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de medewerkers (inclusief directeur) is geregeld in de cao voor het omroeppersoneel. Daarnaast is ook de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. RTV Oost voldoet hieraan. Jaarlijks worden de uitkomsten van het beloningsbeleid zichtbaar gemaakt (conform de WNT) en verantwoord de website.

Actueel verslag en financiële verantwoording

De gepubliceerde jaarverslagen zijn op de website terug te vinden onder het kopje “Over ons”.

Formulier publicatieplicht RTV Oost 2020 en Formulier publicatieplicht RTV Oost Reclame 2020.

Formulier publicatieplicht RTV Oost 2021 en Formulier publicatieplicht RTV Oost Reclame 2021.