Journalistieke gedragscode

Onafhankelijk

1-1. RTV Oost is programmatisch en journalistiek onafhankelijk. De redactie handelt niet vanuit de belangen van individuen of van welke commerciële, politieke, religieuze of maatschappelijke groepering dan ook.
1-2. De journalistieke handelswijze komt voort uit het belang dat de omroep hecht aan waarheidsvinding, het geven van inzicht in maatschappelijke processen en het geven van relevante informatie voor luisteraars en kijkers.
1-3. Om misverstanden te voorkomen over de onafhankelijke positie van de redactie en de individuele leden ervan en elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, legt de omroep zichzelf vast op de volgende richtlijnen:

1-3-1. Nevenfuncties: Medewerkers vervullen zonder schriftelijke toestemming geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties, wanneer deze concurrerend kunnen zijn of afbreuk kunnen doen aan de onafhankelijkheid van de omroep. Toestemming voor nevenfuncties worden aangevraagd bij en verleend door de bestuurder. De toestemming kan bij wijzigende omstandigheden ten alle tijden worden ingetrokken.
1-3-2. Belangenorganisaties: Bestuurder, management en leden van (hoofd)redactie onthouden zich bij voorkeur van publieke activiteiten ten behoeve van belangenorganisaties en politieke groeperingen waarover de omroep geregeld bericht.
1-3-3. Persoonlijk voordeel: Medewerkers accepteren geen persoonlijk voordeel - in welke vorm dan ook - in het kader van contacten namens de omroep met bedrijven, instellingen en andere organisaties. Het aanvaarden van uitnodigingen voor bijeenkomsten moet in het belang van de organisatie zijn.
1-3-4. Cadeaus: Medewerkers nemen geen cadeau’s aan die meer zijn dan een attentie.


Met open vizier

2-1. Redacteuren stellen zich bij de uitoefening van hun functie altijd voor als journalist van RTV Oost, ook bij een telefoongesprek. Tenzij partijen vooraf vertrouwelijkheid overeenkomen, kan vanaf dat moment alle verstrekte informatie worden gebruikt. Indien van het gesprek een opname wordt gemaakt, wordt dat de gesprekspartner vooraf duidelijk meegedeeld.
2-2. Afwijking op de uitgangspunten bij 3-1 is bij hoge uitzondering alleen mogelijk na toestemming van de hoofdredacteur. Deze stelt daarbij vast in hoeverre de relevantie van de berichtgeving voor de kijker en luisteraar afwijking op de regel nodig maakt en gaat tevens na of de gezochte informatie via geen enkele reguliere journalistieke werkwijze is te verkrijgen. Na toestemming beoordeelt de hoofdredacteur of het aldus totstandgekomen item geschikt is voor uitzending.


Hoor en wederhoor

3-1. De redactie werkt ten allen tijde volgens het principe van hoor en wederhoor. Alleen bij actuele, zich ontwikkelende nieuwsfeiten kan berichtgeving plaats hebben zonder alle partijen te horen. Als wederhoor relevant is, wordt altijd gemeld dat deze nog niet kon plaats hebben. Streven is wederhoor zo snel mogelijk in de journalistieke productie te betrekken.
3-2. Met name personen die weinig ervaring hebben met de media, geven we - in het belang van goede waarheidsvinding en om hen tegen zich zelf in bescherming te nemen - zoveel mogelijk tijd en ruimte om hun reacties bij wederhoor te formuleren. Voor personen voor wie publiciteit onderdeel uit maakt van hun functioneren - bestuurders, politici, voorlichters, advocaten - mag worden verwacht dat ze direct kunnen reageren. Daarbij kan een reactie als `geen commentaar' of stilzwijgen ook relevant zijn voor uitzending.
3-3. Om de bij 3-2 laatstgenoemde reactie te verkrijgen kunnen bronnen met `open microfoon' en 'draaiende camera' benaderd worden. Mochten betrokkenen in een later stadium alsnog een toelichting willen geven, dan geeft de redactie hen - indien dat organisatorisch en qua tijdsbestek mogelijk is - die gelegenheid.


Bronnen

4-1. De omroep betaalt in principe nooit voor informatie. Alleen bij zeer hoge uitzondering kan de hoofdredacteur daarop een uitzondering maken, met name als openbaar maken van deze informatie van groot belang is voor de samenleving.
4-2. De omroep beschermt anonieme bronnen en geeft ten aanzien van andere bronnen geen informatie aan derden over niet gebruikte informatie. Niet uitgezonden geluidsfragmenten en beelden worden in principe niet afgestaan aan welke organisatie dan ook. Dat geldt ook politie en justitie: De omroep is geen verlengstuk van het opsporingsapparaat.
4-3. De omroep accepteert alleen een embargo als daarover van te voren een afspraak is gemaakt. Een dergelijk afgesproken embargo vervalt als de betrokken informatie via andere media naar buiten komt. Eenzijdig opgelegde embargo's accepteert de omroep niet. Embargo's worden geweigerd als daarmee de eigen vrije nieuwsgaring wordt beperkt.

Privacy

5-1. RTV Oost is in het algemeen terughoudend waar het gaat om informatie die de privacy van individuele burgers onnodig kan schenden. Niet­ relevante informatie over gedrag, interesses en persoonlijke levenssfeer blijven ten alle tijden buiten beschouwing. Bij het opvoeren van kinderen en wilsonbekwamen betracht de omroep extra voorzichtigheid. Het is nooit uit te sluiten dat mensen toevallig in beeld komen.
5-2. Genoemde privacy-bescherming geldt ook voor hoogwaardigheidsbekleders, tenzij informatie in strijd is met het karakter van de openbare functie of een ander licht werpt op de standpunten van bijvoorbeeld een politicus.
5-3. Slachtoffers van criminele activiteiten en ongevallen worden niet met naam en toenaam genoemd, tenzij het gaat om bekende personen en/of zij zelf toestemming geven of anderszins de publiciteit zoeken.
5-4 Tenzij de redactie het relevant acht, worden de namen van dodelijke slachtoffers van ongevallen en evidente moordzaken uit respect voor de privacy van nabestaanden niet genoemd. Bijvoorbeeld als sprake is van moord/doodslag binnen een gezin. Bij beelden van bijvoorbeeld wegafzetting en buurtonderzoek tracht de redactie zaken die de identiteit kunnen herleiden (huisnummers, kentekennummers) buiten beeld te houden. De omroep maakt echter geen geheim van locaties van misdrijven en ongevallen als dat inzicht geeft in de gebeurtenis en/of een waarschuwende werking heeft voor luisteraar/kijker. Dat geldt met name voor openbare ruimten als straten en winkels, maar ook bedrijven.

6-5. Bij zelfdoding beperkt de redactie zich tot het noemen van leeftijd en woonplaats, tenzij sprake is van bekende personen, personen die zelf de publiciteit hebben gezocht of publiciteit over zichzelf afroepen.
6-6. Namen van dodelijke slachtoffers van onopgelost crimineel gedrag (moord/doodslag) en ontvoerden worden in het algemeen belang - het oplossen van de zaak -wel genoemd. Deze informatie mag als gevolg van politie en justitieel onderzoek als bekend worden verondersteld en gebleken is dat het verspreiden van informatie over slachtoffers kan bijdragen aan een snelle oplossing. Op verzoek van politie/justitie of familie en omwille van het onderzoek of de veiligheid van derden, kan de hoofdredactie besluiten af te wijken van deze regel. Nadat een misdrijf is opgelost, kan de redactie besluiten het slachtoffer te anonimiseren.
6-7. De redactie spreekt over verdachten van een misdrijf, zo lang ze niet zijn veroordeeld. Verdachten en veroordeelden worden niet genoemd met de volledige naam. Door de hoofdredacteur te bepalen uitzondering zijn bekende persoonlijkheden, personen die zelf de publiciteit zoeken dan wel - bij hoge uitzondering - verdachten van misdrijven die een grote impact hebben op de samenleving. De hoofdredactie kan besluiten verdachte bedrijven en instellingen bij naam te noemen, als dat relevant is voor inzicht in het nieuws en/of maatschappelijk relevant is.
6-8. De redactie vermeldt iemands etnische afkomst, religie, beroep of levenssituatie alleen als dat voor het bericht (mogelijk) van belang is of tot een beter begrip leidt.
6-9. Als de etnische achtergrond van mensen met een Nederlands paspoort van belang is voor de berichtgeving, dient de redactie te beseffen dat deze achtergrond weliswaar duidelijk, maar niet met overdreven nadruk dient te worden gemeld. Deze duidelijke omschrijving behoeft niet voortdurend te worden herhaald.


Fatsoensnormen

7-1. RTV Oost gaat op respectvolle wijze om met kijkers/luisteraars en bronnen.
7-2. Verslaggevers en presentatoren kleden/verzorgen zich op een wijze die past bij hun functie; die het dus mogelijk maakt om zich overal vrijelijk te kunnen bewegen en geen irritatie oproepen die het werk in de weg kan staan.


Rectificatie

8-1. RTV Oost stelt zich nadrukkelijk soepel op als het gaat om rectificaties. De feiten zijn heilig en als onjuiste informatie is verspreid, wil de omroep dat recht zetten.
8-2. De hoofdredacteur gaat tot rectificatie over als hem/haar blijkt dat onjuiste dan wel onvolledige en daardoor onjuiste informatie is verstrekt. Verzoeken om rectificatie worden altijd door de hoofdredacteur in overweging genomen.
8-3. Rectificatie heeft plaats in een vervolgbericht of in een speciaal bericht.
8-4. De omroep accepteert rechtelijke uitspraken over de juistheid van berichtgeving en zal deze - indien geëist - publiceren. De hoofdredacteur behoudt zich het recht voor deze uitspraken van een kanttekening te voorzien.


Schokkende berichtgeving

9-1. De omroep zendt geen beeld- en geluidsfragmenten uit die onnodig schokkend zijn. De redactie verplicht zich daar waar dit mogelijk toch het geval kan zijn, van te voren in tekst of beeld te waarschuwen.